Årsmöte Ansta Fiber 6:e maj 2020.

Plats: Ansta Bildemont AB

Datum: 6:e maj 2020

Tid: klockan 17:30

 

Dagordning:

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller

förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 2. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 3. Medlemsavgift.
 4. Val av ordförande.
 5. Val av styrelseledamöter.
 6. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 7. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 8. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts

Välkommen

Styrelsen